Genel

Mali Tablo Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hacer Jafar bir yıl önce 9763
İçindekiler
 • Mali Tablo Hakkında Bilinmesi Gerekenler
  • Mali Tablo Kavramı Nedir?
  • Mali Tablolar Nelerdir?
   • Bilanço Nedir?
   • Bilanço Bileşenleri Nelerdir?
    • Bilanço başlığı
    • Aktif bilanço
    • Pasif bilanço
    • Bilanço dipnotları
   • Gelir Tablosu Nedir?
   • Nakit Akış Tablosu Nedir?
  • Mali Tabloların Avantajları Nelerdir?

Mali Tablo Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Mali tablo, bir kuruluşun mali sonuçları, mali durumu ve nakit akışları hakkında özet düzeyindeki raporların bir koleksiyonudur. Gelir tablosunu, bilançoyu ve nakit akış tablosunu içerirler. Bilanço, bir şirketin neye sahip olduğunu ve belirli bir zamanda neye borçlu olduğunu gösterir. Gelir tablosu, bir şirketin belirli bir süre boyunca ne kadar para kazandığını ve harcadığını gösterir. Nakit akışı tabloları, bir şirket ile dış dünya arasındaki para alışverişini de belirli bir süre boyunca gösterir. Yazımızda mali tablo kavramı ve mali tablolar hakkında bilgi edinebilirsiniz. Mali Tablo Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Mali Tablo Kavramı Nedir?

Mali tabloya ne ad verilir dediğimizde bir işletmenin, kişinin veya başka bir kuruluşun finansal faaliyetlerinin ve pozisyonunun resmi kayıtlarıdır. İlgili finansal bilgiler, yapılandırılmış bir şekilde ve anlaşılması kolay bir biçimde sunulur. Mali planlama ise bir işletmenin stratejik amaç ve hedeflerine nasıl ulaşacağını belirleme görevidir. Mali plan, bu hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duyulan faaliyetlerin, kaynakların, teçhizatın ve malzemelerin her birinin yanı sıra ilgili zaman dilimlerini açıklar. Mali planlama, işletmelerin; finansal faaliyetlerine ilişkin hedefleri, politikaları, prosedürleri, programları ve bütçeleri çerçeveleme sürecidir. Finansal planlamanın önemini aşağıda birkaç başlıkta açıkladık.
 • Mali planlama işletmelerin yatırım araçlarının belirlenmesini sağlar.
 • Finansal planlama bir diğer açıdan firmaların karlılıklarını arttırmalarına yardımcı olacak dinamikler barındırır.
 • Gelir, gider dengesinin kurulmasını sağlar.
 • Mali planlama işletmelerin uzun vadede hayatta kalmasına yardımcı olan büyüme ve genişleme programlarının yapılmasına yardımcı olur.
 • Mali planlama işletmelerin istikrarının korunmasını sağlar.
 • Finansal planlama işletmelerin değişen piyasa eğilimlerine ayak uydurmasını sağlar.
 • Mali planlama; şirketin büyümesine engel olabilecek belirsizliklerin azaltılmasına yardımcı olur.
Mali Tablo Nedir Mali Tablo Nedir

Mali Tablolar Nelerdir?

Mali tablolar nasıl sınıflandırılır dediğimizde 3 bileşen karşımıza çıkmaktadır. Bunlar;
 • Bilanço
 • Gelir tablosu
 • Nakit akışı
Bilanço, bir şirketin neye sahip olduğunu ve belirli bir zamanda neye borçlu olduğunu gösterir. Gelir tabloları, bir şirketin belirli bir süre boyunca ne kadar para kazandığını ve harcadığını gösterir. Nakit akışı tabloları, bir şirket ile dış dünya arasındaki para alışverişini de belirli bir süre boyunca gösterir. Mali Tablolar Nelerdir Mali Tablolar Nelerdir

Bilanço Nedir?

Bilanço mali tablo bileşenlerinden biridir. Bir şirketin ya da işletmenin özkaynaklarını ve yükümlülüklerini belli periyodlarda raporlayan finansal bir tablodur. Bilanço, getiri oranlarının hesaplanması ve sermaye yapısının değerlendirilmesi açısından temel bir araç görevi görür. Fakat, o andaki finansal durumu gösterdiği için dalgalanmalar ve uzun süre içerisinde oluşabilecek eğilimler hakkında bilgi vermez. Belirli periyodlarla hazırlanan bilançolar işletmelerin gidişatı için çok büyük işaretler verir. Bu sebeple işletme için bilançolar çok önemlidir.
 • Bilançolar bir işletmenin ne kadar değerli olduğunu gösterir.
 • İşletmenin bilançosu yatırımcıya yol gösterir.
 • İşletme, güncel bilançosuyla önceki dönemdeki bilançosunu karşılaştırabilir.
 • Aynı sektörde yer alan diğer şirketlerle kendi şirketini karşılaştırarak rekabet gücünü görür.
 • İşletme, bilançodan elde edilen oranlar sayesinde finansal durumunu anlamış olur.
 • Bilançoyla birlikte borç/özkaynak ve asit/test oranı ortaya çıkar.
 • Gelir ve nakit akışı tablosu gibi finansal sistemler de bir şirketin finansal durumunun en iyi şekilde değerlendirmesini sağlar.
Mali Tablolar Bilanço Nedir Mali Tablolar Bilanço Nedir

Bilanço Bileşenleri Nelerdir?

Bilanço, işletmelerin belirli bir dönemdeki varlıklarını ve bu varlıkların sağladığı kaynakları gösteren mali tablo olarak ifade edilmektedir. Bilanço sisteminde dört bölüm bulunmaktadır. Bu bölümler arasında; bilanço başlığı, aktif tarafı, pasif tarafı ve bilanço dipnotları yer alır. Bilanço 3 bileşenden oluşur;
 • Varlıklar
 • Yükümlülükler
 • Özkaynaklar
Bilanço bölümleri 4’e ayrılmaktadır. Bunlar ise aşağıdaki gibidir; Mali Tablolar Bilanço BileşenleriMali Tablolar Bilanço Bileşenleri

Bilanço başlığı

Bu kısımda mutlaka olması gereken üç unsur vardır. Bunlar; işletmenin adı/unvanı, bilanço kelimesi ve bilanço tarihidir.

Aktif bilanço

Bilançonun sol tarafında bulunur ve işletmenin varlıklarını gösterir. (mevcutlar ve alacaklar)

Pasif bilanço

Bilançonun sağ tarafında bulunur ve işletmenin kaynaklarını gösterir. ( sermeye ve borçlar)

Bilanço dipnotları

Bu bölüm ise bilançonun daha iyi yorumlanabilmesi, değerlendirilmesi ve anlaşılabilmesi için gerekli açıklamaların olduğu yerdir. Mali Tablolar Bilanço Dipnotları Mali Tablolar Bilanço Dipnotları

Gelir Tablosu Nedir?

Gelir tablosu, bir şirketin belirli bir zaman diliminde (genellikle bir yıl veya yılın bir kısmı için) ne kadar gelir elde ettiğini gösteren bir rapordur. Gelir tablosu ayrıca bu geliri elde etmekle ilgili maliyet ve giderleri de gösterir. Açıklamanın gerçek "alt satırı" genellikle şirketin net kazançlarını veya kayıplarını gösterir. Bu, şirketin dönem boyunca ne kadar kazandığını veya kaybettiğini gösterir. Gelir tablosu ayrıca hisse başına kazançları da rapor eder. Bu hesaplama, şirketin dönem için tüm net kazançları dağıtmaya karar vermesi durumunda hissedarların ne kadar para alacağını gösterir. Mali Tablolar Gelir Tablosu

Nakit Akış Tablosu Nedir?

Nakit akışı tabloları bir şirketin nakit giriş ve çıkışlarını bildirir. Bu önemlidir çünkü bir şirketin harcamalarını ödemesi ve varlıkları satın alması için elinde yeterli nakit olması gerekir. Bir gelir tablosu size bir şirketin kar edip etmediğini söyleyebilirken, nakit akışı tablosu size şirketin nakit üretip üretmediğini söyleyebilir. Nakit akış tablosunun alt satırı, dönem için nakitteki net artış veya azalışı gösterir. Genel olarak nakit akış tabloları üç ana bölüme ayrılır. Her bölüm, üç tür faaliyetten birinden gelen nakit akışını gözden geçirir. Bunlar şöyledir;
 • İşletme faaliyetleri
 • Yatırım faaliyetleri
 • Finansman faaliyetleri
Mali Tablolar Nakit Akış Tablosu

Mali Tabloların Avantajları Nelerdir?

Mali tablo dediğimizde işletmelere sağladığı pek çok fayda mevcuttur. Aşağıda birkaçına yer verdik.
 • Bir işletmenin borçlarını geri ödeme kabiliyetine sahip olup olmadığını belirlemek
 • Bir şirketin yatırımcılarına ve yatırım camiasına dağıtılan bir yıllık raporun temeli olarak kullanmak
 • Herhangi bir olası karlılık sorununu tespit etmek için finansal sonuçları bir trend çizgisinde izlemek
 • Bir işletmenin nakit yaratma yeteneğini ve bu nakitin kaynaklarını ve kullanımlarını belirlemek
 • İşletmenin durumunu gösterebilecek tablolardan finansal oranlar elde etmek
 • Açıklamalara eşlik eden açıklamalarda belirtildiği gibi, belirli ticari işlemlerin ayrıntılarını araştırmak
Kaynak : https://www.ticimax.com/
Post Views: 9763
Hacer Jafar

Bir Cevap bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Gerekli alanlar işaretlendi *