Kişisel Verileri Koruma Kurumu

EKONOMİNİN SESİ (“Veri Sorumlusu” veya “EKONOMİNİN SESİ”)  olarak işbu aydınlatma metnini hazırlamadaki amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi gereğince kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir. Oksijen, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesi, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

EKONOMİNİN SESİ’ne ait  https://ekonomininsesi.com/  adresli internet sitesi üzerinden genel pazarlama içerikli bültenlerimize üye olmanız halinde EKONOMİNİN SESİ tarafından işlenen;

  • Kimlik bilgileri, (Ad, Soy ad)
  • İletişim Bilgileri (E-Posta Adresi)
  • Müşteri İşlem Bilgileri (Kullanıcı adı, şifre)

kategorilerine ait verileriniz (“Kişisel Veri”), Kanun’un 5. maddesinde belirtilen “Açık Rıza” hukuki sebebine dayanılarak tamamen veya kısmen otomatik yollarla (elektronik form) işlenmektedir.

İşbu kişisel verileriniz;

  • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
  • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
  • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,

amaçlarıyla ve bu amaçların gerektirdiği süreler boyunca işlenmektedir. İşlenen kişisel verileriniz ayrıca “hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması” amacıyla, “bir hakkın tesisi, korunması, kullanılması” hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ile sınırlı olarak, açık rızanızın bulunması halinde yurt içi çözüm ortağımız olan veri merkezlerinde tutulacak; ayrıca güvenlik amaçlı olarak günlük olarak Amazon(AWS) firmasına ait EU West (İrlanda) konumlu veri merkezlerinde yedeklenmek amacıyla aktarılacaktır.

Buna ilaveten, EKONOMİNİN SESİ’ne abone olmanız halinde Oksijen tarafından;

  • Müşteri İşlem Bilgileri (Fatura Tipi(Bireysel/Kurumsal), Ad, Soyad, TC/Yabancı Kimlik No, Ülke, İl, Adres, Telefon Numarası)

kategorilerine ait verileriniz Kanun’un 5. maddesinde belirtilen  “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanılarak ve “Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi” ve Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi” amaçlarıyla işlenmektedir.

İlgili kişi olarak, Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Oksijen’in;

  • Posta yoluyla 2 Hardman St. Manchester M3 3HF adresine,
  • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Oksijen tarafından önceden onaylanmış e-posta adresinizi kullanmak suretiyle  [email protected]  adresine, 

iletebilirsiniz. Başvurunuzda; ad, soy ad ve başvuru yazılı ise imzanızın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancılar için uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın ve talep konunuzun bulunması Tebliğ’in 5/2. maddesi uyarınca zorunlu olup; varsa talebinize ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi taleplerinizin en sağlıklı şekilde ve kısa bir süre içerisinde sonuçlandırılması bakımından önem arz etmektedir. Cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkımız saklıdır. 23/04/2024.